top of page

Tradičné družstvo dosiahlo výborné hospodárske výsledky a pokračuje v rekonštrukcii Hotela RajPredstavenstvo Tradičného družstva začiatkom mája úspešne zorganizovalo náhradnú členskú schôdzu, ktorá prebehla v online forme s elektronickým hlasovaním. Na schôdzi boli prezentované výsledky predchádzajúceho roka a plán činnosti pre rok 2023, ktoré boli plné pozitívnych a povzbudzujúcich informácií. Družstvo zaznamenalo výborné hospodárske výsledky, ktoré sa zlepšovali po celý rok. Po odpočítaní opravných položiek dosiahol daňový zisk družstva sumu 21 901 EUR, čo je pre členov výrazný úspech.


V snahe investovať do vlastného majetku pokračuje družstvo v rekonštrukcii Hotela Raj. Demolačné práce v interiéri sú dokončené, opravený je vykurovací systém a rozvod vody, je pripravených 15 izieb a 9 kúpeľní, a taktiež je zrekonštruovaný exteriér budovy. Družstvo požiadalo o eurofondy na FTV a rekonštrukciu hotela, pričom celková investícia do rekonštrukcie doteraz predstavovala sumu okolo 450 000 EUR. Plánuje sa ešte ďalšia investícia vo výške približne 300 000 EUR na dokončenie prístavby, kotolne a vybavenia hotela. Aj preto družstvo hľadá anjelských investorov pre rýchlejšie uvedenie do prevádzky. www.busyman.cz


Spustenie Hotela Raj do prevádzky by znamenalo pre členov viacero výmenných týždňov v 7Across, zvýšenie hodnoty majetku TD a skvelú referenciu pre nových záujemcov o členstvo v TD.


Družstvo sa zaoberá aj právnymi krokmi súvisiacimi s pohľadávkami NFD, čo zabezpečuje vysoký podiel z konkurzu NFD za prihlásené pohľadávky a predpokladá sa získanie príjmu vo výške 1,5-2 mil. EUR.


Na schôdzi si členovia zvolili aj dvoch nových náhradníkov do orgánov družstva a zmenili Stanovy TD ohľadom minimálnej produktivity tak, aby spolupráca v družstve bola ešte výhodnejšia pre členov. Dôležitou zmenou bolo navýšenie Základného členského vkladu na sumu 500 eur, aby sa spravodlivo vyrovnali podmienky medzi všetkými členmi družstva.


Celková správa predstavenstva ukázala, že družstvo má pozitívny vývoj a ambiciózne plány na rok 2023. Súčasné úspechy družstva sú motiváciou pre členov a dôvod na

hrdosť na svoju spoluprácu.

Комментарии


bottom of page