top of page

Medzinárodný deň družstiev 2024: Družstvá budujú lepšiu budúcnosť pre všetkých


Počas CoopsDay 2024 môžu družstvá demonštrovať svoje úspechy v ochrane životného prostredia, boji proti klimatickým zmenám a budovaní mieru a stability prostredníctvom dialógu, demokratického riadenia a spoločného vlastníctva.


Už o pár dní, 6. júla oslavíme Medzinárodný deň družstiev s témou "Družstvá budujú lepšiu budúcnosť pre všetkých". Družstvá po celom svete budú mať príležitosť ukázať svoje prínosy k udržateľnému rozvoju a k napĺňaniu Cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDG) do roku 2030.


Družstvá sú založené na hodnotách a princípoch, ktoré podporujú inkluzívny a udržateľný rast. Počas #CoopsDay 2024 môžu družstvá demonštrovať svoje úspechy v ochrane životného prostredia, boji proti klimatickým zmenám a budovaní mieru a stability prostredníctvom dialógu, demokratického riadenia a spoločného vlastníctva. Mladí členovia družstiev majú dôležitú úlohu, pretože im sú poskytované príležitosti na vedenie, prenos vedomostí a zabezpečenie rozmanitosti

a rovnosti.


Správa generálneho tajomníka OSN o družstvách z roku 2023 uznala, že družstvá majú pozitívny vplyv na ekonomický a sociálny rozvoj, vrátane pomoci marginalizovaným skupinám. Družstvá sú odolné v časoch kríz a OSN ich považuje za kľúčových partnerov v urýchľovaní udržateľného rozvoja. Členské štáty sú vyzvané, aby podporovali a posilňovali družstvá, aby mohli vytvárať väčší sociálny, ekonomický a environmentálny vplyv.


Generálny riaditeľ Medzinárodnej kooperatívnej aliancie (ICA), Jeroen Douglas, hovorí: "Keď oslavujeme prínosy družstiev,

je čas zamyslieť sa nad tým, čo sme dosiahli a čo môžeme ešte dosiahnuť spolu. Využime tento deň na inšpiráciu k spolupráci a k dosiahnutiu cieľov SDG."


Medzinárodný deň družstiev je prípravou na Medzinárodný rok družstiev 2025, ktorý bol vyhlásený OSN minulý rok.


O Medzinárodnom dni družstiev

Medzinárodný deň družstiev sa oslavuje po celom svete už viac ako storočie a oficiálne ho vyhlásila OSN v roku 1995 pri storočnici ICA. Oslavuje sa prvú sobotu v júli.


#CoopsDay má za cieľ zvýšiť povedomie

o družstvách a ich prínosoch k riešeniu globálnych problémov a k budovaniu partnerstiev medzi družstvami a inými organizáciami. Tento rok oslavujeme 30. Medzinárodný deň družstiev uznaný OSN a 102. Medzinárodný deň družstiev.


Medzinárodný rok družstiev 2025

V novembri 2023 prijalo Valné zhromaždenie OSN rezolúciu o vyhlásení roku 2025 za Medzinárodný rok družstiev. Tento rok bude príležitosťou na zvýšenie povedomia

o prínosoch družstiev k udržateľnému rozvoju a celkovému sociálnemu a ekonomickému rozvoju.

Comments


bottom of page