top of page

Tradičné družstvo dosiahlo za rok 2023 pozitívne hospodárske výsledky


Nárast majetku bol predovšetkým vďaka masívnym investíciám, najmä do rekonštrukcie Hotela Raj. S pomocou členských vkladov do tzv. SEJFu sa nám podarilo splniť investičný cieľ z minulého roku.


Predstavenstvo Tradičného družstva na členskej schôdzi v máji zhodnotilo pozitívne hospodárske výsledky a nastavilo plány na rok 2024. Pozrime sa spoločne na niektoré výsledky.


Za rok 2023 sme dosiahli zisk 17.133 EUR a zvýšili sme náš majetok na 2,6 mil.EUR. Nárast majetku bol predovšetkým vďaka masívnym investíciám, najmä do rekonštrukcie Hotela Raj. S pomocou členských vkladov do tzv. SEJFu sa nám podarilo splniť investičný cieľ z minulého roku.


Finančné ukazovatele poukazujú na to, že družstvo je v dobrej finančnej kondícii. Potvrdzuje to aj tzv. zlaté bilančné pravidlo. Zlaté bilančné pravidlo je ukazovateľ, ktorý sleduje či tzv. neobežný majetok je menší ako tzv. vlastné zdroje ponížené o záväzky. Tento ukazovateľ má družstvo na úrovni 0,5. Ak výsledok tohto porovnania je menší ako 1, potom firma dodržiava toto zlaté bilančné pravidlo, a to je výborný signál pre každého investora. Družstvo má tento ukazovateľ správny, je menší ako 1, takže dodržiavame tento odporúčaný ekonomický parameter. Za zmienku stojí aj nízka úroveň záväzkov voči majetku, ktoré klesli na 6%. Družstvo má z pohľadu finančných ukazovateľov

značný potenciál rastu.


Medzi kľúčové plány pre tento rok patria zvýšenie mesačného cash-flow, vybudovanie wellness k Hotelu Raj, investície do nabíjacích staníc, rozbehnutie online marketingu a predaj dovolenkového programu medzi existujúcich členov s cieľom zaregistrovať aspoň 600 nových programov.


Plánované finančné ukazovatele zahŕňajú očakávané daňové príjmy vo výške 600.000 EUR, príjmy z dovolenkového programu vo výške 550 000 eur a očakávané investície do FTV, nabíjačiek, wellness a investičných pozemkov vo výške 1,5 mil. EUR. Zisk za rok 2024 očakávame vo výške 200 000 eur. Spoločné úsilie členov je kľúčom

k úspechu projektu, ktorým je skrátenie času na vytvorenie refundácie a zlepšenie podmienok pre všetkých členov.


Na členskej schôdzi predstavenstvo vyjadrilo vďačnosť voči členom, ktorí sa v roku 2023 najviac zapájali do dobrovoľných aktivít a pomohli s dokončením rekonštrukcie Hotela Raj. Osobitné uznanie získali členovia Janka Šimková, Mirko Kralj a Zuzana Lukáčová za ich výnimočný prístup a prácu. Všetkým členom ešte raz srdečne ďakujeme!

Comments


bottom of page