top of page

Financie

Poistenie Právnických osôb a ich majetku

Ochrana firemných aktív patrí medzi povinnosti každého manažéra, ktorý vykonáva svoju funkciu „s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov“. Finanční špecialisti spolupracujúci s Tradičným družstvom nastavia poistenie vašej firmy tak, aby spoľahlivo zabezpečilo náhradu finančných strát v prípade poškodenia alebo zničenia majetku firmy. Postaráme sa aj o všetku administratívu a likvidáciu poistných udalostí.

Poistenie firemných vozidiel

Poistenie firemných vozidiel                               Mám záujem

 

Aj pre vaše autá preto dokážeme nájsť dobré poistenie za najnižšiu cenu na poistnom trhu, pretože sme významným partnerom všetkých poisťovní. Postaráme sa aj o všetku administratívu, zelené karty a likvidáciu poistných udalostí!

 

Povinné zmluvné poistenie

Či už máte vo firme osobný automobil, motocykel, traktor, autobus alebo ťahač, potrebujete lacné
a spoľahlivé poistenie zodpovednosti z prevádzky vozidla (tzv. povinné zmluvné poistenie). Nezabúdame ani na pripoistenie čelného skla, ktoré patrí medzi najviac ohrozené časti vozidla.

Pre väčšiu firmu iste využijete možnosť skupinového (tzv. flotilového) poistenia, so zníženou administratívou a ešte výhodnejšou cenou! Prenechajte starostlivosť o poistenie svojich vozidiel skúseným finančným špecialistom tradičného družstva a presvedčte sa sami, ako si poisťovne cenia spoluprácu s najväčšou sieťou maklérov na trhu.

Dojednať PZP

 

Havarijné poistenie

Investícia vložená do firemných vozidiel je pre vás dôležitá. Každý deň sa stane viac ako 200 dopravných nehôd! Ak sa snažíte dobre ochrániť svoje investície, zvoľte si ako spoľahlivého partnera poisťovacích špecialistov tradičného družstva. Vhodným zostavením poistiek od rôznych poisťovní vieme zabezpečiť kompletnú ochranu hodnoty vašich automobilov až do 100 % obstarávacej ceny!

Havarijné poistenie má celý rad parametrov, ktoré dokážeme nastaviť tak, aby sme pre vaše firemné autá vybrali na celom poistnom trhu ten najlepší pomer medzi cenou a kvalitou služieb poisťovne pri riešení škôd. Postaráme sa samozrejme aj o nutnú administratívu.

Pripoistenia v havarijnom poistení
Úrazové poistenie

Vieme, že sa snažíte jazdiť bezpečne. Bohužiaľ, stále sú okolo nás vodiči, ktorí denne hazardujú so zdravím nevinných ľudí okolo seba. Preto má v poistení vozidiel svoje pevné miesto aj úrazové poistenie prepravovaných osôb (tzv. poistenie sedadiel). 

Zaistite si aj vy pre seba a svojich zamestnancov úrazové poistenie sedadiel, ktoré pomerom ceny k limitu plnenia nemá na trhu konkurenciu!

 

Asistenčné služby

Garancia pomoci motoristom v núdzi. Tak je možné zhrnúť tento druh poistenia, ktorý zabezpečí pomoc v prípade nehody, poruchy vozidla, defektu pneumatiky, pri nedostatku paliva, či pri vybití batérie. Asistenčná centrála zabezpečuje aj náhradu ubytovania alebo dopravu posádky a vozidla späť do SR v prípade udalosti v zahraničí. 

Naši finanční špecialisti majú dlhoročné skúsenosti s množstvom poistných udalostí klientov mnohých poisťovní, a preto vám vedia odporučiť asistenčné služby, ktoré naozaj fungujú. Pomôžeme vám vybrať také poistenie asistenčných služieb, ktoré rozsahom služieb a limitmi plnenia splní vaše predstavy o kvalitnej pomoci v prípade núdze

 

Právna ochrana

S prevádzkou áut je spojených veľa nepredvídateľných situácií, kedy oceníte pohotovú a kvalifikovanú radu alebo pomoc „svojho“ právnika. Preto je tu poistenie právnej ochrany. Od riešenia otázky zavinenia dopravnej nehody, priestupkového alebo trestného konania, cez spory s poisťovňami alebo dohadovanie sa s autoservisom o záručnej oprave.

Dopravným firmám zabezpečíme rozšírenie poistenia právnej pomoci o riešenie sporov pri poškodení nákladu. Ak sa dostanete po nehode do sporu s dopravnou políciou, najmä v zahraničí, je pohotová pomoc „právnika na telefóne“ veľakrát doslova záchranou. Využite aj vy túto jedinečnú službu zaisťujúcu pokoj pre vaše podnikanie a skutočnú ochranu vašich oprávnených nárokov pri právnych sporoch.

Poistenie čelného skla

Doteraz neexistovala na slovenskom poistnom trhu ani jedna poisťovňa, ktorá by bola ochotná pristúpiť a zrealizovať produkt samostatné poistenie čelného skla auta. V súčasnosti poisťovne škody na čelnom skle kryjú v základnom havarijnom poistení (so základnou spoluúčasťou) a vo vybraných poisťovniach sa dá pripoistiť škoda na čelnom skle so zníženou alebo nulovou spoluúčasťou.

Zodpovednosť dopravcu

Ak vykonávate prepravu tovaru za odplatu, vzniká vám zo zákona zodpovednosť za škody spôsobené na tomto tovare počas prepravy. Pri medzinárodnej doprave sa táto zodpovednosť riadi pravidlami dohovoru CMR. Pri preprave tovaru vzniká veľa škôd, a preto je poistenie zodpovednosti dopravcu spravidla základnou súčasťou poistnej ochrany každej firmy v tomto odbore. 

Veľmi často vyžadujú doklad o poistení zodpovednosti dopravcu aj vaši zákazníci. Ak vykonávate tzv. kabotáž (vnútroštátna preprava na území iného štátu), potom je v niektorých susedných krajinách toto poistenie dokonca povinné. 

Finanční špecialisti tradičného družstva Vám zaistia nielen kvalitné poistenie zodpovednosti dopravcu za optimálnu cenu, ale hlavne poradia, ako nastaviť parametre poistnej zmluvy a jej administratívu. Samozrejmou súčasťou našich služieb je aj odborná pomoc pri riešení poistných udalostí.

 

Poistenie nákladu

Poistenie nákladu, teda poistenie vlastných vecí (spravidla zásob), prepravovaných vlastnými alebo požičaným vozidlami sa občas zamieňa s poistením prepravy zásielok. Hoci ide aj o poškodenie vecí pri preprave, je to úplne iná kategória poistenia. 

Poradíme vám, či je poistenie nákladu vôbec pre vašu firmu vhodné a ak áno, odporučíme najvhodnejší variant poistenia a nastavenia limitov súm v poistnej zmluve. Starostlivo vás zoznámime s požiadavkami na zabezpečenie proti odcudzeniu, aby v prípade škody nedošlo k tomu, že poisťovňa zamietne jej uhradenie.

 

 

Poistenie firemného majetku                              Mám záujem

 

Základom poistenia každej firmy je poistenie firemného majetku. Ochrana firemných aktív patrí dokonca medzi povinnosti každého manažéra, ktorý vykonáva svoju funkciu „s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov“. Finanční špecialisti tradičného družstva nastavia poistenie vašej firmy tak, aby spoľahlivo zabezpečilo náhradu finančných strát v prípade poškodenia alebo zničenia majetku firmy.

 

Poistenie nehnuteľnosti

Pre celý rad firiem sú nehnuteľnosti ich najdôležitejším majetkom, u prenajímaných objektov potom aj zdrojom príjmu z prenájmu. Kvalitné poistenie firemných nehnuteľností je tak nevyhnutnou súčasťou komplexného poistného programu každej firmy.

Pod pojem poistenia nehnuteľností sa okrem poistenia budov zaraďuje aj poistenie rôznych vedľajších
a pomocných stavieb, ale napríklad aj oplotenia či spevnených vonkajších plôch. Nehnuteľnosti je možné poistiť proti celému radu nebezpečenstiev. Od základných, ako je poistenie proti požiaru alebo výbuchu (tzv. FLEXA), cez tzv. živelné, ktorými sú povodeň, záplava, víchrica alebo zemetrasenie, až po doplnkové, ako tiaž snehu, vandalizmus či terorizmus.

Pomôžeme vám optimálne nastaviť poistné nebezpečenstvá, ako aj  rozsah poistenia vrátane rôznych limitov, spoluúčasti a pripoistenia. Porovnanie ponúk poistenia nehnuteľnosti od rôznych poisťovní a odborné odporúčanie finančných špecialistov tradičného družstva vám pomôžu vybrať si to správne poistenie vašej firmy.

Poistenie vybavenia a zásob

Hnuteľné veci, teda prevádzkové (nábytok, zariadenia, výpočtová a kancelárska technika) alebo výrobné zariadenia (stroje, prístroje a nástroje) a zásoby sú spoločne s nehnuteľnosťami najčastejšie poisťovanou položkou majetku firmy. Zabezpečiť náhradu škody v prípade poškodenia alebo zničenia je však potrebné nielen pre vlastný majetok, ale aj pre cudzie veci, prevzaté či požičané.

Naši špecialisti vám navrhnú pre vašu firmu tú správnu konštrukciu poistenia hnuteľných vecí vrátane rôznych limitov a pripoistení, pomôžu vybrať nebezpečenstvá, proti ktorým sa môžete poistiť a poradia vám aj v otázke zabezpečenia proti odcudzeniu, ktoré si vyžadujú jednotlivé poisťovne.

 

Poistenie peňazí a cenín

Peniaze a ceniny sú pre svoju zvláštnu povahu zvyčajne ošetrené samostatnou doložkou v poistných zmluvách a poisťujú sa predovšetkým proti odcudzeniu. Zvyčajne sa poistenie peňazí skladá z poistenia vo firemných priestoroch (pokladne, trezory) a pri preprave.

 

Poistenie strojov a elektroniky

Náročné technické zariadenia, ako počítačové servery, zložité obrábacie stroje, turbíny alebo kompresory sú často kľúčovým a veľmi drahým výrobným či prevádzkovým majetkom firmy. Okrem obvyklých nebezpečenstiev ako požiar alebo povodeň im však hrozí aj poškodenie alebo zničenie z dôvodu technickej havárie. Prepätie, skrat, zlomenie súčasti alebo nedbanlivosť obsluhy môže na zariadení spôsobiť značné škody a zaviniť aj rozsiahle výpadky prevádzky.

Poistenie strojov a elektroniky rieši práve takéto technické havárie a uhradí náklady na opravu alebo opätovné kúpenie poisteného zariadenia. Poistenie strojov sa používa aj pre rôzne mobilné pracovné stroje, ako napr. stavebné alebo poľnohospodárske stroje.

 

Poistenie výstavby

V priebehu stavby firemných budov alebo montáže technického zariadenia vzniká celý rad osobitných rizík spojených s poveternostnými vplyvmi a možnými haváriami. Z tohto dôvodu bolo vytvorené komplexné poistenie stavebno-montážnych rizík (CAR/EAR). Len také špeciálne poistenie dokáže komplexne riešiť možné škody spojené s výstavbou, a preto ho využívajú najmä stavebné firmy alebo developeri.

Bežné majetkové poistenie nechráni správne firemný majetok v priebehu rekonštrukcií alebo väčších opráv. Preto je dôležité, aby ste zmenu rizík vo firme včas oznámili svojmu finančnému špecialistovi v tradičnom družstve, keďže túto poistku je potrebné prispôsobiť novej situácii.

 

Poistenie tovaru pri preprave

Zasielate tovar svojim zákazníkom? Nakupujete tovar od dodávateľov? Potom je vhodné preskúmať vzájomné zmluvy a zistiť, kedy a ako na vašu firmu prechádza nebezpečenstvo škody na tovare. V medzinárodnom obchode prechod nebezpečenstva medzi predávajúcim a kupujúcim upravujú jednotné podmienky INCOTERMS.

Veľa firiem sa mylne spolieha na poistenie zodpovednosti dopravcu alebo odosielateľa, ktoré však pokrýva len menšiu časť škôd a navyše je táto zodpovednosť obmedzená na relatívne nízke odškodné na 1 kg nákladu.

Poistenie príjmov                                                  Mám záujem

 

Na poistenie firemného majetku, chrániace aktíva firmy, neoddeliteľne nadväzuje poistenie príjmov, ktoré nahradia vašej firme straty spojené s výpadkom výroby alebo služieb.

Poistenie prevádzkových strát spojených s obmedzením alebo prerušením prevádzky je 1 z 3 základných druhov firemného poistenia, toho najviac podceňovaného na Slovensku. Hoci v prípade väčšej škody zvyčajne rozhoduje o prežití firmy, má ho uzavreté iba 11 % firiem.

 

Poistenie výpadku prevádzky

Pomerne malá škoda na majetku firmy môže spôsobiť niekoľkodňové zastavenie výroby a následné mnohomiliónové straty. Výroba sa však môže zastaviť aj v prípade, keď na majetku firmy škoda vôbec nevznikne. Výpadok totiž môže nastať u odberateľa vašich výrobkov, dodávateľa polotovarov či dokonca výpadkom dodávky elektriny, plynu alebo vody. Poisťovňa v prípade škody nahradí predovšetkým fixné náklady, ktoré podnik musí platiť (mzdy, odvody, splátky lízingu atď.), aj keď nevyrába. Dojednáva sa zvyčajne aj poistenie ušlého zisku.

Poistenie prerušenia prevádzky je možné uzavrieť proti rovnakým nebezpečenstvám, na aké je uzavreté poistenie majetku, teda predovšetkým proti požiaru, povodni alebo ostatným živelným nebezpečenstvám, ale aj proti krádeži, alebo pre prípad havárie na strojonom či elektronickom zariadení. Špecifickým typom poistenia je strata predpokladaného zisku v dôsledku stavebnej havárie a oneskorenia začatia prevádzky (tzv. poistenie ALOP).

 

Poistenie zvýšených nákladov

V niektorých oblastiach podnikania možno po vzniku škody pokračovať v podnikateľskej činnosti len v prípade vynaloženia osobitných nákladov. Napríklad pri zaplavení elektrickej rozvodne je možné prenajať si dieselový agregát ako náhradný zdroj energie a v plnej alebo obmedzenej miere pokračovať v činnosti. Z poistenia zvýšených nákladov sa potom platia náklady na prenájom a spotrebu paliva. Podobne je možné napríklad kancelársku prevádzku v prípade požiaru rýchlo presťahovať do náhradných priestorov a tam pokračovať v činnosti.

Každá firma je individuálna a má iné potreby správneho nastavenia poistenia zvýšených nákladov pri obmedzení alebo prerušení prevádzky. Kontaktuje našich poisťovacích špecialistov, ktorí vám pomôžu pri analýze rizík prerušenia prevádzky a odporučia vhodnú poistnú ochranu.

 

Poistenie ušlého nájomného

Ak sa prenajatý byt alebo nebytový priestor stane nepoužiteľný v dôsledku požiaru, povodne alebo inej škody, nemusí nájomník hradiť majiteľovi za priestor dohodnutý nájomné. Majiteľ nehnuteľnosti potom musí riešiť opravu budovy a ešte mu bude chýbať pravidelný príjem z nájomného. Pre tieto prípady bol pripravený špeciálny variant poistenia prerušenia prevádzky nazvaný poistenie ušlého nájomného.

Najmä v prípade, že majiteľ budovy spláca úver banke alebo využíva nájomné na financovanie inej činnosti, je poistenie ušlého nájomného nevyhnutnou súčasťou poistenia samotnej nehnuteľnosti.

 

 

Poistenie zodpovednosti                                       Mám záujem

 

Každá firma zo zákona zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí svojmu okoliu pri prevádzkovej činnosti. Z tejto zodpovednosti môžu aj vašej firme vzniknúť veľmi vysoké náklady na úhradu vzniknutých škôd. Aj preto je poistenie zodpovednosti za škodu popri poistení majetku a príjmov tretím základným druhom poistenia každej firmy.

Vzhľadom na to, že existuje celý rad špecifických druhov zodpovednosti za škodu upravený v rôznych právnych predpisoch, poisťovne pripravili aj špeciálne druhy poistenia zodpovednosti za škodu. Pre mnohé oblasti podnikania je poistenie zodpovednosti dokonca  povinné a zvyčajne sa označuje ako tzv. profesijná zodpovednosť.

 

Poistenie všeobecnej zodpovednosti

Základná, alebo tzv. všeobecná zodpovednosť je založená na princípe prevádzkovej zodpovednosti každého podnikateľského subjektu. V poistení všeobecnej zodpovednosti sa rozlišuje poistenie škôd spôsobených na zdraví a majetku a následného ušlého zisku. Okrem náhrady škody poškodenému býva súčasťou poistenia aj úhrada nákladov na právnu obranu v prípade súdnych konaní.

V posledných rokoch sa výrazne zvyšujú náhrady priznávané súdmi pri škodách na zdraví, a preto je pri poistení zodpovednosti za škodu dôležité nastaviť dostatočne vysoký limit plnenia. Finanční špecialisti tradičného družstva starostlivo sledujú súdne rozhodnutia ako aj vývoj na trhu. Odporučia vám limity poistenia na úrovni podnikov podobnej veľkosti a s podobným typom podnikania ako vaša firma.

 

Poistenie zodpovednosti za výrobok

Osobitná právna úprava platí v Európskej únii aj v mnohých ďalších štátoch sveta v oblasti ochrany spotrebiteľov pred škodou spôsobenou nebezpečnými výrobkami. Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku zavádza prísne pravidlá, podľa ktorých výrobca alebo predajca zodpovedá za škody spôsobené výrobkom, ktorý uviedol na trh.

Konzultujte s našimi špecialistami možnosti primeranej ochrany vašej firmy proti možným nárokom vzniknutým zo zodpovednosti za výrobok. Najmä v prípade exportu výrobkov do zahraničia je kvalitné poistenie prakticky nevyhnutným predpokladom úspešného obchodovania.

 

Poistenie manažérov (D and O poistenie)

Zákonom stanovená osobná zodpovednosť je jedným z najzávažnejších rizík, ktorým sú vystavení vrcholoví manažéri vykonávajúci funkcie v orgánoch spoločností. Členovia predstavenstva a dozornej rady akciovej spoločnosti, rovnako ako konatelia spoločnosti s ručením obmedzeným, zodpovedajú spoločnosti celým svojím majetkom za škodu, ktorú spôsobia porušením povinností.

Jediným skutočne účinným prostriedkom, ktorým možno chrániť spoločnosť a jej manažérov, je poistenie zodpovednosti členov orgánov spoločností, vo svete známe ako D&O poistenie.

Naši finanční špecialisti majú s dojednávaním D&O poistenia potrebné skúsenosti. Spolupracujeme s poprednými poisťovateľmi na trhu a nepretržite sledujeme vývoj tohto poistenia nielen u nás, ale aj v zahraničí.

 

Poistenie profesijnej zodpovednosti

Profesijná zodpovednosť je pojmom používaným na označenie osobitnej kategórie zodpovednosti, ktorú majú osoby poskytujúce v rámci svojej podnikateľskej činnosti služby vyžadujúce určité odborné znalosti.

Ide pritom najmä o škody finančného charakteru, spôsobené chybným postupom firmy. Typickou profesijnou škodou je napr. chyba projektu spracovaného architektom alebo chyba daňového poradcu v daňovom priznaní.

Jediným skutočne účinným prostriedkom, ktorým sa možno brániť proti riziku náhrady prípadnej škody, je poistenie profesijnej zodpovednosti.

 

Špeciálne druhy poistenia zodpovednosti

Pre mnohé oblasti podnikania existujú špeciálne druhy poistenia zodpovednosti, ktoré zodpovedajú špecifickej právnej úprave zodpovednosti podľa príslušného zákona. Patrí medzi ne napríklad:

Poistenie zodpovednosti cestného a železničného dopravcu - podľa medzinárodného dohovoru CMR a príslušných ustanovení Občianskeho a Obchodného zákonníka

Poistenie zodpovednosti zasielateľa - v zmysle zasielateľskej zmluvy podľa Obchodného zákonníka

Poistenie zodpovednosti za škodu v dôsledku závažnej havárie - podľa zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Poistenie zodpovednosti za ekologickú ujmu - podľa zákona č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Finančné poistenie                                                Mám záujem

 

Hospodárenie firiem ohrozuje celý rad nepríjemných situácií, ktorých dôsledkom nie je priama materiálna škoda, ale určitá finančná strata, prípadne nutnosť vynaložiť mimoriadne a neplánované finančné náklady. Postupom času poisťovne vytvorili pre mnoho takýchto rizík  špecializované produkty, ktoré sa zvyčajne súhrnne nazývajú „poistenie finančných rizík“.

 

Poistenie pohľadávok

Pri pohľade do súvahy väčšiny firiem možno ľahko zistiť, že najväčšiu časť ich aktív tvoria pohľadávky voči zákazníkom, teda neuhradené faktúry. Poistenie pohľadávok poskytuje ochranu proti zlyhaniu zákazníka pri úhrade jeho záväzkov, uľahčuje rast obratu a prienik na nové trhy, stabilizuje príjmy a zabraňuje rozsiahlym obchodným stratám pri zrútení trhu v určitom teritóriu.

Poistiť možno obchodné dodávateľské úvery (odložená platba napr. 30, 60 dní atď.), ktoré dodávateľ poskytuje svojim zákazníkom (v zahraničí aj v tuzemsku) pri dodávke tovaru alebo služieb.

 

Poistenie finančných záruk

V stavebníctve alebo strojárstve sa pri väčších zákazkách často stáva, že zákazník požaduje od dodávateľa záruku, aby si v prípade problémov s dodávkou zaistil finančnú náhradu svojich škôd. Poistné záruky (bondy) majú podobný charakter ako bankové záruky, ale nezvyšujú úverovú angažovanosť banky voči klientovi, a tak môžu byť vhodným riešením pre viacero podnikov.

Medzi bežné druhy záruk patria:

Záruka za ponuku (bid bond) - používa sa ako istota v prípade veľkých výberových konaní alebo verejných zákaziek

Záruka za akontáciu (advance payment bond) – používa sa ako záruka vrátenia zálohy v prípade platby zákazníka vopred

Záruka za riadne vykonanie (performance bond) - zabezpečuje, že dodávateľ splní zmluvu o diele správne a podľa dohodnutých podmienok

Záruka za chyby v záručnej dobe (maintenance bond) - zákazník si žiada istotu pre prípad výskytu chýb v záručnej dobe dodaného diela

Záruka za zádržné (retention bond) - najmä v stavebníctve sa zákazníkmi bežne zadržiava dodávateľom platba poslednej časti ceny ako ručenie za nesplnenie jeho záväzkov po odovzdaní diela

 

Poistenie právnej ochrany

Podnikateľské prostredie je čoraz zložitejšie, zákony sa veľmi často menia a najmä pre menšie firmy môže byť obrana ich oprávnených záujmov v právnych sporoch nákladnou záležitosťou. Náklady na vedenie sporov môžu v zložitejších prípadoch dosiahnuť aj  tisícky EUR a množstvo firiem preto veľmi zvažuje, či si vôbec môžu dovoliť hájiť svoje práva.

Spoľahlivým riešením môže byť v takejto situácii poistenie právnej ochrany, ktoré poistenému podnikateľovi alebo firme zabezpečí úhradu nákladov na právnu pomoc (t.j. porada, zastupovanie pri súdnom konaní atď.). Poistenie sa vzťahuje na spory so zákazníkmi, pracovnoprávne spory so zamestnancami, ale aj na niektoré spory so správnymi orgánmi a inými obchodnými partnermi (napr. poisťovňami).

 

Cestovné poistenie

Služobné cesty do zahraničia neodmysliteľne patria k rozvinutému podnikaniu v exportne orientovanej ekonomike, akou je aj Slovenská republika. S cestovaním je však spojený celý rad rizík a možných nákladov, ktoré v prípade nešťastnej udalosti nesie zamestnávateľ, ktorý svojho zamestnanca vyslal na zahraničnú cestu.

Na poistnom trhu je od rôznych poisťovní k dispozícii celý rad komplexných poistení pre riziká spojené s pracovnými cestami. Obvykle je možné vybrať kombinácie rôznych pripoistení a individuálne nastaviť rozsah poistenia s ohľadom na potreby každej firmy.

 

 

Poľnohospodárske poistenie                                Mám záujem

 

Kvôli značnej odlišnosti od iných oblastí podnikania vznikol pre riziká spojené s rastlinnou a živočíšnou poľnohospodárskou výrobou špecifický odbor poistenia. Je to pomerne zvláštny zložitý odbor poistenia s veľkým množstvom škôd a venuje sa mu len malý počet poisťovní.

Pre podnikateľov v poľnohospodárstve predstavuje správne uzatvorené poistenie plodín alebo zvierat určitú istotu v náročnom trhovom prostredí. 

 

Poistenie plodín

Poistenie plodín na ornej pôde, sadov a viníc predstavuje pre farmárov pri súčasných extrémnych výkyvoch počasia a stále sa opakujúcich prírodných katastrofách nevyhnutnú  istotu. Krupobitie, požiare, víchrice, záplavy a povodne, rovnako ako extrémne podmienky počas zimného obdobia alebo neskoré jarné mrazy sa začínajú objavovať čoraz častejšie a s väčšou intenzitou.

Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že riziko hrozí len na veľmi krátky čas počas celého vegetačného obdobia a je len malá pravdepodobnosť vzniku škodovej udalosti, stačí iba pár minút krupobitia, víchrica alebo iné živelné pohromy na to, aby bola úroda zničená.

Navyše pri existujúcich štátnych dotáciách na platbu poistného sa tieto riziká naozaj oplatí poistiť. Kontaktujte nášho špecialistu na poľnohospodárske poistenie a nechajte si pripraviť ponuku poistenia plodín.

 

Poistenie hospodárskych zvierat

Pri chove hospodárskych zvierat musia farmári čeliť rizikám v podobe hromadných chorôb, úhynu, utratenia alebo zabíjania, rovnako ako jednotlivým škodám v podobe potratu, popôrodných škôd či úrazu.

V prípade, že dôjde k nákaze čo len jedného kusa zvieraťa, môže sa stať, že farmár je nútený zlikvidovať celé stádo, aby nedošlo k šíreniu vzniknutej choroby. Riziko škody vzrastá najmä v intenzívnych chovoch, veľkochovoch a u plemenných zvierat.

 

Poistenie poľnohospodárskych a lesných strojov

Moderný poľnohospodársky podnik disponuje množstvom nákladných strojových zariadení, ktoré sú pre jeho prevádzku nenahraditeľné. Od mobilných pracovných strojov, ako sú postrekovače, kombinované mláťačky a rezačky často ohrozované požiarom priamo na poli, cez špeciálne druhy traktorov, až po technológiu na dojenie a chladenie mlieka.

Poistenie poľnohospodárskych strojov sa rozdeľuje na pevne inštalované stroje a na mobilné pracovné stroje, pre ktoré poisťovne pripravili špeciálne poistné produkty. Poistenie kryje nielen živelné udalosti a odcudzenie, ale aj vnútorné havárie alebo poruchy vinou nepozornosti obsluhy.

 

 

Poistenie zamestnancov                                       Mám záujem

 

Rôzne druhy poistenia možno s výhodou využiť ako benefity pre zamestnancov vašej firmy. Skupinové poistenie rizikového typu možno zase pre zamestnancov dohodnúť s veľkou zľavou vďaka úspore administratívy poisťovne oproti individuálne uzavieranému poisteniu.

 

Životné poistenie s príspevkom zamestnávateľa

Moderné flexibilné produkty životného poistenia, ktoré presne zodpovedajú daňovému zvýhodneniu u zamestnávateľa aj zamestnanca, sú častým nástrojom motivácie a stabilizácie zamestnancov. Pre svoju ekonomickú výhodnosť je príspevok zamestnávateľa na toto poistenie medzi firmami veľmi obľúbený ako súčasť programu zamestnaneckých výhod.

 

Skupinové úrazové poistenie

Výhodou skupinového úrazového poistenia zamestnancov firmy je predovšetkým výrazne nižšia cena poistenia vďaka veľkému zjednodušeniu administratívy pre poisťovňu, a tým aj zníženie administratívnych nákladov. Poistenie môže byť v platnosti len počas výkonu pracovnej činnosti alebo na 24 h denne, čím firma poskytuje zamestnancom ďalšiu výhodu. Poistné zmluvy sa uzatvárajú individuálne, a preto môžu byť jednotlivé zložky úrazového poistenia nastavené úplne podľa požiadaviek klienta.

Poistenie firmeného majetku
Poistenie príjmov
Poistenie zodpovednosti
Finančné poistenie
Poľnohospodárske poistenie
Poistenie zamestnancov

Disclaimer:

Spoločnosť Tradičné družstvo informuje členov družstva ako aj verejnosť, že družstvo vykonáva v oblasti sprostredkovania poistenia a úverov výlučne činnosť tipéra. Finančné produkty pre členov družstva sprostredkovávajú zmluvní finanční špecialisti spolupracujúci s družstvom: Ing. Peter Zágora (registrácia v NBS pod IČO: 45714959, registračné číslo: 259243), a Finspace a.s. (registrácia v NBS pod IČO: 53375173, registračné číslo: 257478)

bottom of page